Teknologi

Netek’s infrarøde paneler producerer termisk energi gennem infrarøde stråler (IR) Infrarød stråling er en form for energioverførsel ved hjælp af elektromagnetiske bølger (infrarøde stråler).

 

Elektromagnetiske bølger bevæger sig med lysets hastighed på lige linjer og absorberes ikke af luften de passerer,
derfor afgiver de kun energi, når de absorberes af et legeme, der bestråles.

 

Dette driftsprincip giver dig mulighed for at opnå betydelige besparelser i forbrug og hurtigt opnå behandlinger af høj kvalitet.

Hvordan fungerer det helt præcist?

Et hvert objekt, med en temperatur over det absolutte nulpunkt, udsender infrarød energi. Det objekt, der udstråler energi, kaldes emissionskilden, mens det objekt, som energien udstråles til, derfor koldere, defineres som modtageren.

 

Stefan-Boltzmanns lov om infrarød stråling specificerer, at når temperaturen på emissionskilden øges, er stråleemissionen proportional med den absolutte temperatur i 4. potens, dvs. når temperaturen øges, omdannes en meget højere procentdel af den samlede energi til strålings energi.

 

Resultatet er en høj effekttæthed, hvilket resulterer i en utrolig evne til at omdanne energi til varme med omkostnings- og tidsbesparelser.

 

Strålingen udsendt af INFRAGAS-systemer kan have forskellige bølgelængder, afhængig af temperaturen på den strålende overflade. Temperaturvariationen opnås ved at modulere mængden af gas, der tilføres den katalytiske strålings enhed. Derfor er de katalytiske infrarøde strålings enheder egnede til forskellige formål, kendetegnet ved mellem / lange elektromagnetiske bølger.

 

Infrarød strålings energi opdeles i tre forskellige bølgelængde kategorier, målt i micron (μm):

 • Kortbølget: fra 0,8μm til 2μm
 • Mellembølget: fra 2μm til 4μm
 • Langbølget: fra 4μm til 10μm

Udledning af gasser ved tørreprocessen

I forbindelse med katalytiske IR-processer er det muligt at opnå meget lave værdier for emission af NOx, CO2 og uforbrændte kul brinter. De lave NOx-værdier skyldes primært den lave oxydationstemperatur. Den fysiske udformning af de katalytiske strålingsenheder, udformning af frisklufttilførslen og hele anlæggets geometri er i den forbindelse meget afgørende for opnåelse af høj oxydationseffektivitet (fuldstændig omsætning af den tilførte gas).

Udviklings- og dokumentationsprojekt

Netek’s udviklings- og dokumentationsprojekt om “Kortlægning og dokumentation af katalytisk IR tørrings energi-, miljø- og produktionstekniske egenskaber” afsluttet i maj 2003.

 

Projektet modtog økonomisk støtte fra Energistyrelsen, og blev gennemført med Carl Bro Gruppen som projektleder (Knud Erik Kvist).

 

Netek’s Gas Katalytiske IR tørring er særdeles interessant for produktionsvirksomheder og udstyrsleverandører, der arbejder med tørring og hærdning uanset materiale og branche.

Tørrings – og hærdnings processer

 • Ultraviolet (UV)
 • Infrarød Radiation (IR)
 • Kortbølget IR-stråling: 0,76-2 m (≤ 2,3 µm)
 • Mellembølget IR-stråling: 2-4 m (2,3 – 3,3 µm)
 • Langbølget IR-stråling: 4-10 m (3,3 – 10 µm)

Fordele ved at bruge Gasdrevne IR systemer:

 • Hurtig tørrings periode – 70-80 % reducering sammenlignet med traditionelle systemer
 • Energi omkostninger reduceret op til 80 %
 • Reduktion af CO2 emissioner op til 70 %
 • Reduktion af pladsbehov fra 60 – 90 %
 • Meget fleksibel og hurtig installation
 • CE- marked
 • ATEX- godkendt
 • Til især tørre- og hærdeprocesser med organiske opløsningsmidler og vand samt opvarmning af plastmaterialer m.v. er katalytisk IR-tørring meget anvendelig – og først og fremmest meget energibesparende i forhold til traditionelle luftbaserede konvektionsovne.

NETEK INFRACAT

INFRACAT®– infrarøde katalytiske strålingspaneler, hvis registrerede varemærke står for en kombination af infrarød energi og katalytisk teknologi, og er karakteriseret ved en overflade temperatur, der kan moduleres mellem 180 ° C til 550 ° C.

INFRACAT- paneler er tilgængelig i følgende versioner:  

 • Standard med termoelement type K for procesovervågning, til modulopbygning i ovne.

 • Integreret sikkerhedsafspærringsventil for strålingspaneler, der bruges som rumopvarmningsenheder eller til uafhængige industrielle varmebehandlingsprocesser.

 

Afhængig af størrelsen varierer strålingspanelerne fra en max. effekt på 1,5 kW op til 17 kW, svarende til en specifik effekt (effekt/ arealenhed – kW/m2) på 20 kW/m2.

NETEK BOOSTERCAT

NETEK leverer ventilerede katalytiske infrarøde strålingspaneler kaldet BOOSTERCAT®, hvis registrerede varemærke står for en katalytisk teknologi forbedret ved virkningen af et integreret ventilationssystem som fungerer gennem luftkanaler placeret på bagsiden af strålingsenheden.

 

BOOSTERCAT er kendetegnet ved en strålingsoverfladetemperatur, der kan moduleres mellem 180 ° C til 650 ° C, og afhængigt af størrelsen, svarer det til en max. effekt fra 6 kW og op til 25 kW. BoosterCat er designet til at udvikle en specifik effekt på 30 kW/m 2.

Teknologisk Katalysator kombineret med et ventilationssystem

CERTIFICERING FOR BOOSTERCAT INFRARED RADIANTS ER FØLGENDE:

 

ATEX-CERTIFIKATION - CE-mærkning i overensstemmelse med direktiv 2014/34 / EU til brug i områder potentielt eksplosiv, gruppe II, kategori 2 / G - eksplosionssikker.

 

ØK-CERTIFIKATION - for Den Eurasiske Økonomiske Union.

NETEK VOC – (Volatile Organic Compounds)

I forbindelse med det nye VOC-direktiv stilles der skærpede krav til udledningen af flygtige organiske forbindelser – gasser, affaldsreduktion og VOC-nedbringelse.

 

En af de væsentligste kilder til VOC-udledning i forbindelse med træ- og møbelindustrien er afdampning fra opløsningsmidler fra lak- og tørreanlæg.

 

VOC reduktionsenheden designet af Netek kan reducere VOC indholdet i afkast-luften fra proceslinjerne (IR Tørre/hærde linje), ved hjælp af en katalytisk proces. VOC reduktionsanlægget monteres imellem IR ovn(e) og skorsten, via et centralt udsugningssystem.

Den varme afkastluft fra ovn linjerne ledes igennem en krydsvarmeveksler (en integreret del af VOC-enheden) og modtager varme fra den procesluft som afkastes til skorsten. For optimal virkning i katalysator delen skal den VOC-holdige luft have opnået en vis min. temperatur.

 

For at sikre denne min. temperatur er der installeret en elektrisk forvarmeenhed mellem krydsvarmeveksleren og katalysator elementerne.

 

Afkastluftens temperatur ved indgang i skorsten/afkast over tag vil typisk ligge lidt over afkastluftens temperatur ved indgangen til VOC-enheden. Målinger har vist typiske reduktionsværdier på over 99 % VOC-reduktion.

 

Afkastluftens temperatur ved indgang i skorsten/afkast over tag vil typisk ligge lidt over afkastluftens temperatur ved indgangen til VOC-enheden. Målinger har vist typiske reduktionsværdier på over 99 % VOC-reduktion.

 

Fordele ved VOC:

 

 • En effektive genvej til overholdelse af VOC-kravene i ny bekendtgørelse fra 2020

 • Mulighed for væsentlig reduktion af investeringer i traditionelle miljøbetingede foranstaltninger som afbrændings anlæg, ventilationsanlæg, filtre, skorstene etc.

 • Mulighed for en markant forbedring af arbejdsmiljøforholdene omkring lak- og tørreanlæg

NETEK – Metal Fiber Brænder (MFB)

Metalfiberbrænder (MFB) anvendes til opvarmning og varmebehandling af malede produkter. Metalfiberbrænderen fungerer efter ”præ-mix” princippet. Gas og luft blandes på sugesiden af forbrændingsluftblæseren, og trykkes ind i brænder hovedet. Brænderhovedets plane strålingsflade er dækket med en strikket stålmåtte, fremstillet af en FeCrAl legering. Gas og luft blandingen trykkes igennem strålingsfladen igennem en diffusor for optimal distribution. Gas og luft blandingen antændes med en elektrisk gnist tænder, og efter tænding anvendes elektroden for en ioniserings overvågning af forbrændingen. MFB-brænderens optimale infrarøde ydelse forekommer ved en specifik effekt fra 100 – 400 kW/m2 (over 500 kW/m2 bliver brænderen blåflammet med minimal infrarød stråling til følge). Brænderen udmærker sig ved at have et meget lavt NOx emissions niveau, samt et meget lavt luftoverskudstal. Strålingsfladens temperatur kan nå op på ca. 950o C og befinder sig bølgelængdeområdet fra mellem til kort. MFB-brænderen er særdeles hurtig reagerende – fra kold til fuld last på ca. 5 sekunder, og fra fuld last til stop på ca. 2 sekunder

Fordele ved MFB - metalfiberforbrænder:  

 • Effektivitet og produktivitet
 • Reduktion i produktionsomkostninger
 • Pladsbesparelse
 • Forbedring af den endelige produktkvalitet

Tekniske egenskaber 

 • Infrarøde emitterer i mellembølge ~ 3 um

 • Homogen forbrænding

 • Infrarød tilstand: modulation i området fra 100 til 400 kW / m²

 • Blå flammetilstand: modulation i området fra 500 til 10 000 kW / m²

 • Termisk bestandighed op til 1050 ° C

 • Mekanisk stødbestandig

 • Øjeblikkelig ON / OFF

 • Lav termisk inerti

 • Generering af lav støj

 • Lav CO og Nox rate

 • Høj holdbarhed

 • Type gas: Naturgas, LPG-propan, butan ...